GST Fire Alarm

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20DC-920422.jpg

Nút nhấn khẩn

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: DC-9204

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20C94042.jpg

Còi + đèn chớp

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: C-9404

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%208zone%20GST.jpg

Trung tâm báo cháy 8 zone

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: GST108A

http://dstvn.vn/upload/images/DST-%20%C4%90%E1%BA%A7u%20b%C3%A1o%20nhi%E1%BB%87t%20C91032.jpg

GST ĐẦU BÁO NHIỆT

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: C-9103

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20Dau%20bao%20khoi%20C9102%20GST.jpg

GST ĐẦU BÁO KHÓI

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: C-9102