Thiết Bị Chữa Cháy Tự Động

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20m%E1%BB%81m%20v%C3%A0%20b%E1%BB%99%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i.jpg

Ống xả mềm và bộ chuyển đổi

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: FM-200® Tyco Hygood

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20C%C3%B4ng%20T%E1%BA%AFc%20%C3%A1p%20l%E1%BB%B1c.jpg

Công Tắc Áp Lực

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: FM-200® Tyco Hygood

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Phun%20FM200.jpg

Đầu Phun

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: FM-200® Tyco Hygood

http://dstvn.vn/upload/images/DST-%20%C4%90%E1%BA%A7u%20phun%20quay%20xu%E1%BB%91ng%20TY2234.jpg

ĐẦU PHUN SPINKLER TYCO

Xuất xứ: Anh

Mã sản phẩm: LFII - TY2234

http://dstvn.vn/upload/images/dst-%20%C4%91%E1%BA%A7u%20phun%20sprinkler%20tyco%20quay%20len%20xuong.jpg

ĐẦU PHUN SPINKLER TYCO

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: TY-B

http://dstvn.vn/upload/images/DST-%20Binh%20FM200.jpg

Bình chứa FM-200

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: FM-200® Tyco Hygood